Bezig met laden...

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AV” genoemd) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke aankoop van een jaarpakket van het product NFC connected & contactloze visitekaartjes.

zoals aangeboden door de Service Provider aan niet-professionele klanten (“Klanten”) op de website https://carteless.com/.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden gepresenteerd op de website https://carteless.com/.

De Klant is verplicht deze te lezen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze AV zijn te allen tijde beschikbaar op de website https://carteless.com/ en prevaleren boven alle andere documenten.

De Klant verklaart dat hij/zij deze GTS heeft gelezen en geaccepteerd door het betreffende vakje aan te vinken voordat hij/zij online een bestelling plaatst op https://carteless.com/.

Behoudens tegenbewijs gelden de in het computersysteem van de Dienstverlener opgeslagen gegevens als bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

De contactgegevens van de dienstverlener zijn als volgt:

Amplifeo, SARL

Aandelenkapitaal van 3.000 euro

Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Mulhouse onder nummer 921501771

18 Laan van Hollande

mail: contact@carteless.com

telefoon: 03 68 38 91 60

Er kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Alleen de Klant is hiervoor verantwoordelijk.

ARTIKEL 2 – Prijzen

De Diensten worden geleverd tegen de actuele tarieven die worden weergegeven op de website https://carteless.com/ op het moment dat de bestelling wordt geplaatst door de Dienstverlener.

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

Prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Service Provider worden aangeboden op de website https://carteless.com/.

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens de geldigheidsperiode, maar de Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment buiten de geldigheidsperiode te wijzigen.

De prijzen zijn exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die extra in rekening worden gebracht, onder de voorwaarden die op de site worden aangegeven en die worden berekend voordat de bestelling wordt geplaatst.

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

De Dienstverlener stelt een factuur op en stuurt deze naar de Klant wanneer de bestelde Diensten zijn geleverd.

ARTIKEL 3 – Orders

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Diensten die hij/zij wil bestellen te selecteren op de website https://carteless.com/, in overeenstemming met de volgende procedures:

Klanten registreren zich en voeren hun contactgegevens in, kiezen vervolgens hun betaalmethode en accepteren de algemene voorwaarden voordat ze hun abonnement op het door hen gekozen jaarpakket bevestigen.

De verkoop wordt pas als geldig beschouwd als de prijs volledig is betaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

Elke bestelling op de website https://carteless.com/ vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Dienstverlener.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Klanten kunnen de voortgang van hun bestelling volgen op de site.

Het plaatsen van een bestelling op de website https://carteless.com/ impliceert het sluiten van een contract voor een minimale duur van 1 jaar, dat stilzwijgend met dezelfde duur kan worden verlengd.

Krachtens artikel L 215 -1 van de Franse consumentenwet, dat hieronder wordt weergegeven:

“In het geval van dienstenovereenkomsten voor bepaalde tijd met een stilzwijgende verlengingsclausule stelt de handelaar die de dienst verleent de consument niet eerder dan drie maanden en niet later dan één maand voor het einde van de termijn waarbinnen verlenging is toegestaan schriftelijk per brief of per e-mail in kennis van de mogelijkheid om de overeenkomst die hij met een stilzwijgende verlengingsclausule heeft gesloten, niet te verlengen. Deze informatie, die in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen wordt verstrekt, vermeldt in een zichtbaar vak de uiterste termijn voor niet-verlenging.

Indien deze informatie niet overeenkomstig de bepalingen van de eerste alinea aan de consument is toegezonden, kan deze de overeenkomst na de verlengingsdatum te allen tijde kosteloos opzeggen.

Voorschotten die na de laatste verlengingsdatum of, in het geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, na de datum van omzetting van de oorspronkelijke overeenkomst voor bepaalde tijd zijn betaald, moeten in dat geval binnen dertig dagen na de annuleringsdatum worden terugbetaald, onder aftrek van de bedragen die tot die datum overeenkomen met de uitvoering van de overeenkomst. De bepalingen van dit artikel gelden onverminderd de bepalingen die bepaalde overeenkomsten bij wet onderwerpen aan bijzondere regels betreffende consumentenvoorlichting.

Artikel L215-2 van de Franse consumentenwetgeving sluit de toepassing van artikel L215-1 op drinkwater- en afvalwaterbedrijven uit. Daarentegen bepaalt artikel L215-3 van de Franse consumentenwetgeving dat deze regels van toepassing zijn op overeenkomsten tussen professionals en niet-professionals.

Artikel L241-3 van de Franse consumentenwet straft professionals die niet terugbetalen volgens de voorwaarden van artikel L 215-1 van de Franse consumentenwet”.

ARTIKEL 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt als volgt betaald via beveiligde betaling:

  • betaling per creditcard

De prijs moet volledig door de Klant worden betaald op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

Betalingsgegevens worden versleuteld uitgewisseld met behulp van het protocol dat is gedefinieerd door de goedgekeurde betalingsserviceprovider voor banktransacties die worden uitgevoerd op de website https://carteless.com/.

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd wanneer de Dienstverlener de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft ontvangen.

De Dienstverlener is niet verplicht om de door de Klant bestelde Diensten te verlenen als de Klant de Dienstverlener niet volledig betaalt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.

ARTIKEL 5 – Herroepingsrecht

Gezien de aard van de geleverde Diensten geldt voor bestellingen door de Klant geen herroepingsrecht.

Het contract wordt definitief gesloten zodra de Klant de bestelling plaatst volgens de voorwaarden die in deze AV zijn vastgelegd.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid van de dienstverlener – Garanties

De Dienstverlener garandeert, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zonder extra betaling, de Klant tegen elk gebrek aan conformiteit of verborgen gebrek als gevolg van een ontwerp- of productiefout in de bestelde Diensten onder de volgende voorwaarden:

Voorzieningen met betrekking tot wettelijke garanties

Artikel L217-4 van de consumentenwet

“De verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat op het moment van levering bestaat. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer deze laatste onder zijn verantwoordelijkheid viel krachtens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de consumentenwet

“De woning voldoet aan het contract:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, zo ja :

– als het overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

– het heeft de kwaliteiten die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L217-12 van de consumentenwet

“Elke vordering die voortvloeit uit een gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

Artikel L217-16 van de Franse consumentenwet.

“Wanneer de koper, tijdens de periode van de commerciële garantie die hem werd toegekend bij de aankoop of reparatie van een roerend goed, aan de verkoper vraagt om een herstelling die gedekt is door de garantie, wordt een eventuele periode van immobilisatie van minstens zeven dagen toegevoegd aan de garantieperiode die bleef lopen. Deze periode loopt vanaf de datum van het verzoek om service van de koper of vanaf de datum waarop het betreffende goed ter beschikking wordt gesteld voor reparatie, als het ter beschikking wordt gesteld na het verzoek om service.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Dienstverlener schriftelijk (e-mail of brief) informeren over het bestaan van de gebreken of het gebrek aan conformiteit.

De Dienstverlener zal de als defect beschouwde diensten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de ontdekking van het defect of de fout door de Dienstverlener vergoeden of (voor zover mogelijk) herstellen. Deze terugbetaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of cheque.

De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot terugbetaling van de Diensten die daadwerkelijk door de Klant zijn betaald.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld of in gebreke worden gesteld voor vertraging of niet-nakoming als gevolg van een geval van overmacht zoals gewoonlijk erkend door de Franse jurisprudentie.

De Diensten die worden aangeboden via de website http://carteless.com/ van de Dienstverlener voldoen aan de geldende regelgeving in Frankrijk. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de Diensten worden verleend, hetgeen de Klant, die als enige verantwoordelijk is voor de keuze van de aangevraagde Diensten, dient te controleren.

ARTIKEL 8 – Persoonsgegevens

De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat het verzamelen van zijn/haar persoonsgegevens noodzakelijk is voor de verkoop van de Diensten en de levering ervan, evenals voor de overdracht ervan aan derden die betrokken zijn bij de levering van de Diensten. Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld om het servicecontract uit te voeren.

8.1 Verzamelen van persoonlijke gegevens

Op de website https://carteless.com/ worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

Een account openen

Bij het maken van een klant-/gebruikersaccount :

Volledige naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Betaling

Als onderdeel van het betalingsproces voor de Diensten die worden aangeboden op de website https://carteless.com/, registreert deze laatste financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de Klant.

8.2 Ontvangers van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de serviceprovider en zijn werknemers.

De gegevensbeheerder is de Dienstverlener, in de zin van de Franse wet inzake gegevensbescherming en vanaf 25 mei 2018 van Verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8.4 beperking van verwerking

Tenzij de Klant hier uitdrukkelijk mee instemt, worden zijn of haar persoonlijke gegevens niet gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden.

8.5 Bewaartermijn gegevens

De dienstverlener bewaart de aldus verzamelde gegevens gedurende een periode van 5 jaar, die de verjaringstermijn van de toepasselijke contractuele wettelijke aansprakelijkheid dekt.

8.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid

De serviceprovider implementeert organisatorische, technische, software- en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en onbevoegde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de serviceprovider de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.

8.7 Implementatie van klant- en gebruikersrechten

Volgens de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben klanten en gebruikers van de website https://carteless.com/ de volgende rechten:

  • Ze kunnen hun gegevens op de volgende manieren bijwerken of verwijderen:

door contact met ons op te nemen via contact@carteless.com.

  • Zij kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het e-mailadres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.
  • Zij kunnen hun recht op toegang tot de hen betreffende persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.
  • Als de persoonlijke gegevens in het bezit van de Dienstverlener onjuist zijn, kunnen zij verzoeken om de informatie bij te werken door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.
  • Zij kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.
  • Ze kunnen ook vragen om de overdraagbaarheid van gegevens die in het bezit zijn van de dienstverlener naar een andere dienstverlener.
  • Ten slotte kunnen ze bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door de dienstverlener.

Deze rechten, mits niet in strijd met het doel van de verwerking, kunnen worden uitgeoefend door een verzoek per post of e-mail te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking, wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet binnen maximaal een maand reageren.

Als het verzoek van de Klant wordt geweigerd, moet dit worden gemotiveerd.

De Klant wordt geïnformeerd dat hij of zij in geval van weigering een klacht kan indienen bij de CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) of de zaak kan voorleggen aan een gerechtelijke instantie.

De Klant kan worden gevraagd om een vakje aan te vinken waarmee hij akkoord gaat met het ontvangen van informatieve en reclame e-mails van de Dienstverlener. Zij kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de serviceprovider (contactgegevens hierboven) of door de afmeldlink te volgen.

ARTIKEL 9 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de website https://carteless.com/ is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale intellectuele eigendomsrechten.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

ARTIKEL 10 – Toepasselijk recht – Taal

Deze Algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze AV zijn opgesteld in het Frans. Als ze in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

ARTIKEL 11 – Geschillen

Voor elke klacht kunt u contact opnemen met de klantenservice op het postadres of e-mailadres van de Dienstverlener zoals aangegeven in ARTIKEL 1 van deze AV.

De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij in geval van een geschil in ieder geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, bij de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of op een alternatieve methode voor geschillenbeslechting (bijvoorbeeld verzoening).

Alle geschillen die voortvloeien uit de koop- en verkooptransacties die zijn gesloten met toepassing van deze AV en die niet in der minne zijn geschikt tussen de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

Visualiser la démo du profil lié à la carte (nous vous recommandons de tester sur un appareil mobile).

Voir la démo

Dit zal sluiten in 60 seconden

View the NFC map-linked profile demo (we recommend testing on a mobile device).

Preview Demo

Dit zal sluiten in 60 seconden