Läser in...

Allmänna bestämmelser och villkor

ARTIKEL 1 – Tillämpningsområde

Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade “allmänna försäljningsvillkor”) gäller utan begränsningar eller förbehåll för alla köp av ett årspaket av produkten NFC-anslutna och kontaktlösa visitkort.

som erbjuds av Tjänsteleverantören till icke-professionella kunder (“Kunder”) på webbplatsen https://carteless.com/.

De viktigaste funktionerna i Tjänsterna presenteras på webbplatsen https://carteless.com/.

Kunden är skyldig att ta del av dessa innan beställning görs. Valet och köpet av en Tjänst är helt och hållet Kundens ansvar.

Dessa allmänna villkor finns alltid tillgängliga på webbplatsen https://carteless.com/ och ska ha företräde framför alla andra dokument.

Kunden försäkrar att han/hon har läst dessa GTS och accepterat dem genom att kryssa i lämplig ruta innan han/hon gör en beställning online på https://carteless.com/.

I avsaknad av bevis på motsatsen utgör de uppgifter som registrerats i tjänsteleverantörens datorsystem bevis på alla transaktioner som ingåtts med kunden.

Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter är följande:

Amplifeo, SARL

Aktiekapital på 3 000 euro

Registrerad i Mulhouse Trade and Companies Register under nummer 921501771

18 avenue de Hollande

e-post: contact@carteless.com

Telefon: 03 68 38 91 60

Tullavgifter eller andra lokala skatter eller importavgifter eller statliga skatter kan tillkomma. Kunden är ensam ansvarig för dessa.

ARTIKEL 2 – Priser

Tjänsterna tillhandahålls till de aktuella priser som visas på webbplatsen https://carteless.com/ när beställningen görs av tjänsteleverantören.

Priserna anges i euro, inklusive skatt.

Priserna tar hänsyn till eventuella rabatter som erbjuds av Tjänsteleverantören på webbplatsen https://carteless.com/.

Dessa priser är fasta och kan inte ändras under giltighetstiden, men Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst utanför giltighetstiden.

Priserna inkluderar inte expeditions-, transport- och leveranskostnader, som faktureras därutöver, enligt de villkor som anges på webbplatsen och som beräknas innan beställningen görs.

Den betalning som begärs av kunden motsvarar det totala beloppet för köpet, inklusive dessa kostnader.

En faktura upprättas av Tjänsteleverantören och skickas till Kunden när de beställda Tjänsterna har tillhandahållits.

ARTIKEL 3 – Beställningar

Det är Kundens ansvar att välja de Tjänster som de önskar beställa på webbplatsen https://carteless.com/, i enlighet med följande förfaranden:

Kunderna registrerar sig och anger sina kontaktuppgifter, väljer betalningsmetod och godkänner de allmänna villkoren innan de bekräftar sin prenumeration på det årspaket de har valt.

Försäljningen anses inte vara giltig förrän priset har betalats i sin helhet. Det är Kundens ansvar att kontrollera att beställningen är korrekt och att omedelbart rapportera eventuella fel.

Varje beställning som görs på webbplatsen https://carteless.com/ innebär att ett distansavtal ingås mellan kunden och tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att avbryta eller vägra en beställning från en kund med vilken det föreligger en tvist avseende betalningen av en tidigare beställning.

Kunderna kan följa utvecklingen av sin beställning på webbplatsen.

En beställning på webbplatsen https://carteless.com/ innebär att ett avtal ingås med en löptid på minst 1 år, som kan förlängas med samma löptid genom tyst överenskommelse.

I enlighet med artikel L 215 -1 i den franska konsumentlagen, som återges nedan:

“När det gäller tjänsteavtal som ingås för en bestämd tid med en tyst förlängningsklausul ska den näringsidkare som tillhandahåller tjänsten skriftligen, per brev eller e-post, tidigast tre månader och senast en månad före utgången av den period som medger avslag på förlängning, informera konsumenten om möjligheten att inte förlänga det avtal som han har ingått med en tyst förlängningsklausul. Denna information, som lämnas på ett klart och begripligt sätt, anger i en synlig ruta tidsfristen för att inte förlänga avtalet.

Om denna information inte har skickats till konsumenten i enlighet med bestämmelserna i första stycket, får konsumenten säga upp avtalet utan kostnad när som helst efter förnyelsedatumet.

Förskott som utbetalats efter den sista förlängningsdagen eller, i fråga om tillsvidareavtal, efter dagen för omvandling av det ursprungliga tidsbegränsade avtalet, skall i detta fall återbetalas inom trettio dagar från den dag då avtalet sades upp, med avdrag för de belopp som fram till den dagen motsvarar fullgörandet av avtalet. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser enligt vilka vissa avtal enligt lag omfattas av särskilda regler om konsumentinformation.

Enligt artikel L215-2 i den franska konsumentlagstiftningen ska artikel L215-1 inte tillämpas på företag som tillhandahåller tjänster avseende dricksvatten och avloppsvatten. Enligt artikel L215-3 i den franska konsumentlagstiftningen ska dessa regler däremot tillämpas på avtal som ingås mellan näringsidkare och icke näringsidkare.

Artikel L241-3 i den franska konsumentlagen straffar näringsidkare som inte återbetalar i enlighet med de villkor som anges i artikel L 215-1 i den franska konsumentlagen”.

ARTIKEL 4 – Betalningsvillkor

Priset betalas genom säker betalning enligt följande:

  • betalning med kreditkort

Priset skall betalas i sin helhet av Kunden den dag beställningen görs.

Betalningsuppgifter utbyts i krypterat läge med hjälp av det protokoll som definierats av den godkända betaltjänstleverantören för banktransaktioner som utförs på webbplatsen https://carteless.com/.

Betalningar som gjorts av Kunden skall inte anses vara slutliga förrän Tjänsteleverantören faktiskt har mottagit de belopp som skall betalas.

Tjänsteleverantören är inte skyldig att tillhandahålla de Tjänster som Kunden beställt om Kunden inte betalar Tjänsteleverantören fullt ut i enlighet med ovanstående villkor.

ARTIKEL 5 – Ångerrätt

Med tanke på de tillhandahållna tjänsternas natur omfattas inte beställningar som gjorts av Kunden av ångerrätten.

Avtalet ingås definitivt så snart Kunden gör beställningen i enlighet med de villkor som anges i dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 7 – Tjänsteleverantörens ansvar – Garantier

Tjänsteleverantören garanterar, i enlighet med rättsliga bestämmelser och utan extra betalning, Kunden mot bristande överensstämmelse eller dolda fel till följd av ett konstruktions- eller produktionsfel i de Tjänster som beställts enligt följande villkor:

Avsättningar avseende rättsliga garantier

Artikel L217-4 i konsumentlagen

“Säljaren är skyldig att leverera varor i överensstämmelse med avtalet och är ansvarig för varje brist i överensstämmelse som föreligger vid tidpunkten för leveransen. Han skall också vara ansvarig för bristande överensstämmelse som beror på förpackningen, monteringsanvisningarna eller installationen, om den senare var hans ansvar enligt avtalet eller utfördes under hans ansvar.

Artikel L217-5 i konsumentlagen

“Fastigheten överensstämmer med kontraktet:

1° Om den är lämplig för den användning som normalt förväntas av liknande varor och, om så är fallet :

– om den motsvarar säljarens beskrivning och har de egenskaper som säljaren presenterade för köparen i form av ett prov eller en modell;

– Det har de egenskaper som en köpare med fog kan förvänta sig med hänsyn till de offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, producenten eller dennes företrädare, särskilt i reklam eller märkning;

2° Eller om den har de egenskaper som fastställts i samförstånd mellan parterna eller är lämplig för någon särskild användning som köparen önskar, som säljaren har uppmärksammat och accepterat.

Artikel L217-12 i den franska konsumentlagen

“Talan på grund av bristande överensstämmelse preskriberas efter två år från den dag då varan levererades.

Artikel L217-16 i den franska konsumentlagen.

“När köparen under den kommersiella garantitid som beviljats honom vid köp eller reparation av en lös egendom ber säljaren om en reparation som omfattas av garantin, läggs en eventuell immobiliseringsperiod på minst sju dagar till den garantitid som återstod att löpa. Denna period löper från den dag då köparen begär service eller från den dag då föremålet i fråga görs tillgängligt för reparation, om det görs tillgängligt efter begäran om service.

För att kunna hävda sina rättigheter måste Kunden skriftligen (e-post eller brev) informera Tjänsteleverantören om förekomsten av eventuella fel eller bristande överensstämmelse.

Tjänsteleverantören ersätter eller åtgärdar eller låter åtgärda (så långt möjligt) de tjänster som anses felaktiga så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från det att Tjänsteleverantören upptäckte felet eller bristen. Återbetalningen kan ske genom banköverföring eller check.

Tjänsteleverantörens garanti är begränsad till återbetalning av de Tjänster som Kunden faktiskt har betalat för.

Tjänsteleverantören skall inte hållas ansvarig för förseningar eller utebliven prestation som beror på force majeure enligt vad som vanligen erkänns i fransk rättspraxis.

De Tjänster som tillhandahålls via Tjänsteleverantörens webbplats http://carteless.com/ uppfyller de bestämmelser som gäller i Frankrike. Tjänsteleverantören kan inte hållas ansvarig för bristande efterlevnad av lagstiftningen i det land där Tjänsterna tillhandahålls, vilket det åligger Kunden, som är ensam ansvarig för valet av de Tjänster som efterfrågas, att kontrollera.

ARTIKEL 8 – Personuppgifter

Kunden informeras härmed om att insamlingen av hans/hennes personuppgifter är nödvändig för försäljning av Tjänsterna och deras tillhandahållande och leverans, samt för deras överföring till tredje part som är involverad i tillhandahållandet av Tjänsterna. Dessa personuppgifter samlas in enbart i syfte att fullgöra serviceavtalet.

8.1 Insamling av personuppgifter

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen https://carteless.com/:

Öppna ett konto

När du skapar ett kund-/användarkonto :

Fullständigt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Betalning

Som en del av betalningsprocessen för de tjänster som erbjuds på webbplatsen https://carteless.com/ registrerar den senare finansiella uppgifter som rör kundens bankkonto eller kreditkort.

8.2 Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter är reserverade för användning av Tjänsteleverantören och dess anställda.

Tjänsteleverantören är personuppgiftsansvarig enligt den franska dataskyddslagen och från och med den 25 maj 2018 enligt förordning 2016/679 om skydd av personuppgifter.

8.4 Begränsning av behandling

Om Kunden inte uttryckligen samtycker till det, kommer hans eller hennes personuppgifter inte att användas för reklam- eller marknadsföringsändamål.

8.5 Lagringstid för uppgifter

Tjänsteleverantören kommer att lagra de uppgifter som samlats in under en period av 5 år, vilket täcker begränsningsperioden för det tillämpliga avtalsenliga civilrättsliga ansvaret.

8.6 Säkerhet och sekretess

Tjänsteleverantören vidtar organisatoriska, tekniska, programvarumässiga och fysiska digitala säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot ändring, förstörelse och obehörig åtkomst. Det bör dock noteras att Internet inte är en helt säker miljö och att Tjänsteleverantören inte kan garantera säkerheten vid överföring eller lagring av information på Internet.

8.7 Implementering av kund- och användarrättigheter

I enlighet med de bestämmelser som gäller för personuppgifter har kunder och användare av webbplatsen https://carteless.com/ följande rättigheter:

  • De kan uppdatera eller radera sina uppgifter på följande sätt:

genom att kontakta oss på contact@carteless.com.

  • De kan radera sitt konto genom att skriva till den e-postadress som anges i artikel 9.3 “Personuppgiftsansvarig”.
  • De kan utöva sin rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dem genom att skriva till den adress som anges i artikel 9.3 “Personuppgiftsansvarig”.
  • Om de personuppgifter som innehas av Tjänsteleverantören är felaktiga, kan de begära att informationen uppdateras genom att skriva till den adress som anges i artikel 9.3 “Personuppgiftsansvarig”.
  • De kan begära radering av sina personuppgifter, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, genom att skriva till den adress som anges i artikel 9.3 “Personuppgiftsansvarig”.
  • De kan också begära att uppgifter som innehas av tjänsteleverantören överförs till en annan tjänsteleverantör.
  • Slutligen kan de invända mot tjänsteleverantörens behandling av deras uppgifter.

Dessa rättigheter, förutsatt att de inte strider mot syftet med behandlingen, kan utövas genom att skicka en begäran per post eller e-post till den personuppgiftsansvarige vars kontaktuppgifter anges ovan.

Den personuppgiftsansvarige måste svara inom högst en månad.

Om Kundens begäran avslås skall detta motiveras.

Kunden informeras om att han eller hon i händelse av avslag kan lämna in ett klagomål till CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) eller hänskjuta ärendet till en rättslig myndighet.

Kunden kan bli ombedd att kryssa i en ruta genom vilken de samtycker till att få informativa och reklam e-postmeddelanden från Tjänsteleverantören. De kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta tjänsteleverantören (kontaktuppgifter ovan) eller genom att följa länken för avregistrering.

ARTIKEL 9 – Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen https://carteless.com/ tillhör säljaren och dess partners och skyddas av franska och internationella lagar om immateriella rättigheter.

All fullständig eller partiell reproduktion av detta innehåll är strängt förbjuden och kan utgöra en överträdelse av upphovsrätten.

ARTIKEL 10 – Tillämplig lag – Språk

Dessa allmänna villkor och alla transaktioner som följer av dem regleras av och omfattas av fransk lag.

Dessa allmänna villkor är upprättade på franska. Om de översatts till ett eller flera främmande språk är det endast den franska texten som skall anses vara giltig i händelse av tvist.

ARTIKEL 11 – Tvister

För eventuella klagomål, vänligen kontakta kundtjänstavdelningen på postadressen eller e-postadressen till den tjänsteleverantör som anges i ARTIKEL 1 i dessa allmänna villkor.

Kunden informeras härmed om att han/hon i händelse av tvist under alla omständigheter kan använda sig av konventionell medling, med de befintliga sektoriella medlingsorganen, eller av någon alternativ tvistlösningsmetod (till exempel förlikning).

Alla tvister som uppstår i samband med köp- och försäljningstransaktioner som ingåtts i enlighet med dessa allmänna villkor och som inte har lösts i godo mellan säljaren eller genom medling, kommer att överlämnas till behöriga domstolar i enlighet med villkoren i vanlig lag.

Visualiser la démo du profil lié à la carte (nous vous recommandons de tester sur un appareil mobile).

Voir la démo

This will close in 60 seconds

View the NFC map-linked profile demo (we recommend testing on a mobile device).

Preview Demo

This will close in 60 seconds